Politiska partier och religiösa elever: en textanalys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Sammanfattning: Detta arbete undersöker hur Riksdagspartiernas uttalanden om religion kan tänkas påverkareligiösa elever i skolan. I huvudsak har tre teorier används: Bronfenbrenners ekologiskasystemteori, Saids teori om Det Annorlunda och Goffmans teori om stigma. Arbetet hargjorts som en textanalys, där material från partierna samlats in och sedan analyserats.Frågeställningarna som guidat arbetet är: ● Kan Riksdagspartierna bidra till stigmatiseringen av religiösa elever?○ Vilka direkta och indirekta budskap finns i partiernas textproduktion gällandereligion och religiösa människor? Undersökningen visar att problemet är väldigt komplext, och att ett enkelt svar inte går attutröna. Det finns dock ett tydligt samband mellan Riksdagspartiernas uttalanden och religiösaelevers vardag i skolan, samt mellan detta arbetes resultat och den tidigare forskningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)