EFFEKTIVISERING AV ARBETSPROCESSER INOM EN PALLIATIV VÅRDENHET

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion;

Författare: Albert Mustafa; Paul Margose; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte - Syftet med studien är att identifiera utmaningar till varför ineffektivitet uppstår inom en palliativ vårdenhets arbetsprocess och hur de kan hanteras. För att uppfylla syftet har två frågeställningar formulerats: 1. Vilka orsaker till en ineffektiv arbetsprocess finns inom en palliativ vårdenhet? 2. Hur kan de identifierade orsakerna till en ineffektiv arbetsprocess inom en palliativ vårdenhet hanteras? Metod - Författarna har använt sig av en fall- och litteraturstudie för att kunna forma ett ramverk om effektivisering av arbetsprocesser inom svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen har grundats på primär- och sekundärdata med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. Den insamlade datan har sedan analyserats med hjälp av fiskbensdiagram för att underlätta strukturen med hänsyn till problem och dess förbättringsförslag. Resultat – Studien visar tre grundorsaker till ineffektiva arbetsprocesser inom en palliativ vårdenhet. Dessa tre orsaker är bristande informationsutbyte, brist på standardisering, och avsaknaden av helhetssyn. För att kunna hantera dessa utmaningar har författarna presenterat förslag och verktyg för att kunna effektivisera verksamheten. Författarna har även lagt märke till att de tre utmaningarna hänger ihop och på så sätt kommer det att underlätta elimineringen av dessa. Verktyg som används för att dessa problemlösningar ska uppnås presenteras i studien. Implikationer – Denna studie har fastställt både stora och små förbättringsförslag inom arbetsprocessen. Vid hantering av en ineffektiv arbetsprocess är det viktigt att varje enskild verksamhet själva utvärderar vad som är mest kritisk för deras situation och hur de skall hanteras. Förbättringarna skulle resultera till ökad effektivitet och standardisering på arbetsprocessen. Begränsningar - Studien är enbart utförd på en palliativ vårdenhet. Detta kan ses som en begränsning eftersom analys utav flera fall hade gett olika eller möjligen samma resultat. Fokus på studien har varit att ta fram effektiva arbetsprocesser inom en palliativ vårdenhet. Författarna har endast tagit hänsyn till egna observationer samt personalens synpunkter. Nyckelord- Vårdlogistik, svensk hälso- och sjukvård, arbetsprocess, Lean Healthcare, standardisering, helhetssyn, informationsutbyten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)