NÄR EN STORLEK INTE PASSAR ALLA En kvalitativ studie om hur olika personligheter hos användare påverkar utvecklingen av gamification

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Gamification är ett begrepp som syftar till att använda element från spelvärlden i helt andra sammanhang i syfte att ändra ett visst beteende samt skapa motivation och engagemang. Det finns ett ökande intresse inom organisationer att använda gamification i syfte att påverka sina medarbetare. Det finns forskning som visar att gamification har större effekt om den anpassas efter användarna. Det finns mycket forskning om olika användartyper, men det är svårt att hitta akademisk forskning rörande hur dessa specifika användartyper används vid utveckling av gamification i praktiken hos företag som skapar gamification-applikationer. Syftet med uppsatsen är att förstå hur utvecklare av gamification använder forskningen om de olika användartyperna i utvecklingen. Mot bakgrund av ett teoretiskt ramverk om att det finns olika användartyper i gamification, kommer vi studera om företaget i studien tar hänsyn till dessa olika användartyper vid utvecklingen. Som teoretiskt ramverk för studien används HEXAD user types, för att illustrera att det finns olika användartyper. Den metod som används är semistrukturerade djupintervjuer med personer som jobbar på ett företag som utvecklar en API-plattform för gamification. Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring att det finns olika användartyper och att det används som en första fas i utvecklingen av gamification, men att statiska användartyper inte används i senare skede, utan där används personas istället. Vi ser även att det finns potential för en vidareutveckling av individanpassad gamification, där designen anpassar sig efter användaren baserat på analys av användarens beteendemönster i systemet. Den slutsats som dras är att då det är kunden som bestämmer vilka gamification-element som ska finnas i produkten, så har användartyper relativt liten betydelse i implementationsfasen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)