Rollspel som verktyg : Ett försök att träna mentaliseringsförmågan

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Barn använder låtsasleken för att undersöka samspelet mellan människor och göra det mer begripligt. Rollspel är en typ av låtsaslek för vuxna. Studiens syfte var att undersöka om rollspel förbättrar vuxna människors mentaliseringsförmåga, samt metodutveckling och generellt utökande av kunskap. En undersökning genomfördes där rollspel användes som verktyg för att försöka förbättra mentaliseringsförmågan. I grupper om fem personer genomfördes en intervention bestående av tre träffar om vardera tre timmar. Jämförelser gjordes med en kontrollgrupp och totalt deltog 22 personer. Metoderna som användes var scener, formulär, reflekterande diskussioner och uppgifter. Inga signifikanta förändringar erhölls på de två skattningsinstrumenten som avsåg att mäta mentaliseringsförmåga, Reading the Mind in the Eyes Test – Revised Version och Experts rating sheet. Metodologiska brister resulterade i att frågeställningen inte kunde besvaras. Vidare forskning rekommenderas. Studien ledde till nya idéer om hur rollspel kan användas för att träna mentaliseringsförmåga. Deltagarutvärderingar antydde att interventionen hjälpte deltagarna att utveckla ett mentaliserande förhållningssätt, vilket kan vara intressant att undersöka vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)