Penningtvätt inom försäkringsbranschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Penningtvätt inom försäkringsbranschen sker genom att tillgångar, som härrör från brottslig verksamhet, investeras i en försäkring vilket gör det svårt att spåra tillgångarnas ursprung. När pengarna sedan betalas ut till försäkringstagaren, eller förmånstagaren, förvandlas de illegalt förvärvade tillgångarna till vita pengar med legitim status. Penningtvätt utgör ett stort problem för EU:s finansiella system vilket medför att EU allt som oftast skärper kampen mot denna typ av verksamhet. Regelverket om åtgärder mot penningtvätt har under de senaste åren genomgått stora förändringar. För att kunna bekämpa penningtvätt behöver finansiella verksamhetsutövare ha effektiva verktyg. Uppsatsen syftar till att utreda och kartlägga de skyldigheter, avseende penningtvätt, som åvilar svenska försäkringsbolag enligt lag. Ambitionen med uppsatsen är även att påvisa det faktum att skadeförsäkringsbolag inte omfattas av penningtvättsregelverket vilket är ett stort bekymmer. Enligt penningtvättsregelverket åvilar det livförsäkringsbolagen att identifiera och bedöma den risk för penningtvätt som är knutna till kunder, produkter som försäkringsbolagen erbjuder, de geografiska områden som försäkringsbolagen verkar inom och inom de distributionskanaler de använder för att betjäna sina kunder. Därutöver är livförsäkringsbolagen bland annat skyldiga att rapportera och lämna uppgifter om kunder och transaktioner till finansunderrättelseenheten vid misstanke om penningtvätt. Skadeförsäkringsbolag har inte samma skyldigheter med anledning av att de inte omfattas av penningtvättsregelverket. För att skadeförsäkringsbolag i Sverige ska kunna arbeta mer proaktivt mot penningtvätt måste även skadeförsäkringsrörelse omfattas. För att penningtvätt ska kunna bekämpas måste alla finansiella strömmar regleras genom penningtvättsregelverket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)