Friendvertising på Facebook - varför delar vi? : En kvalitativ studie av Facebookanvändares till att dela med sig av reklamkampanjer på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Friendvertising är en metod marknadsförare använder sig av för att få konsumenter att själva sprida reklam via sociala nätverk. För att konsumenter ska sprida ett företags budskap krävs att de motiveras till det. Den här studien har undersökt vad som motiverar Facebookanvändare att dela reklam på Facebook, med syfte att skapa förståelse för dessa motiv. Totalt genomfördes fyra gruppintervjuer, med respondenter från gruppen unga studerande. Resultatet visar att Facebookanvändare motiveras att dela för att kunna påverka sin omgivning, kommunicera med vänner och vara altruistiska, samt för att stärka sin identitet. Resultatet visar också att Facebookanvändare anser att reklam bör ha ett nyhets- och underhållningsvärde, och därmed ett egenvärde. Därför kan reklam idag betraktas som en produkt i sig, där innehållet spelar större roll än varumärke och marknadsförd vara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)