Barns delaktighet i barnavårdsutredningar utifrån : Berättelser från socialsekreterare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Barn enligt Barnkonventionen ska ges förutsättningar till att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Trots detta lyfts i tidigare forskning, samt av flertalet myndigheter, brister kring hur barn i praktiken görs delaktiga i barnavårdsutredningar. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av hur de med stöd av arbetsmetoden Signs of Safety involverar barn i utredningar. Utifrån en kvalitativ ansats genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i socialtjänsten som arbetar med barnavårdsutredningar utifrån Signs of Safety. Genom en tematisk analys framkom det att socialsekreterare kan identifiera en del hinder och svårigheter med delar av Signs of Safety men att de i hög grad anser att Signs of Safety stöttar dem till att involvera barn i utredningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)