CSR som konkurrensmedel : En studie av företags arbete med CSR som ett konkurrensinstrument

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Carl Vejde; Hugo Sjökvist; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Företags engagemang i CSR-frågor blir av allt större angelägenhet för kunder och intressenter. Kraven på att företagen tar ansvar för sina handlingar och att de lägger vikt i frågor kring hållbarhet i sina beslut har på senare år ökat kraftigt och att förbise detta kan leda till drastiska följder. En frågeställning som uppkommer i samband med detta är om ett företag kan använda detta till sin fördel i hänsyn till att anförskaffa sig konkurrensfördelar på marknaden. I följande rapport behandlas just denna frågeställning; hur företag ser på CSR som ett konkurrensinstrument och hur prioriteringen och beslutsprocessen av detta behandlas. I rapporten berörs även en jämförelse i hur utvecklingsländer förhåller sig till CSR jämfört Norden och vilka faktorer som kan anses som värdeskapande i ett etablerat CSR-arbete. En fallstudie har genomförts för att återkoppla den teoretiska bakgrunden med hur företag i praktiken arbetar med dessa frågor. Studien mynnar ut i en analys och slutsats där det visas att potentialen i ett väletablerat CSR-arbete kan leda till ökad konkurrenskraftighet förutsatt att det finns en efterfrågan. Det påvisas dock även att det finns en del svårigheter i att effektivt implementera CSR i verksamheten p.g.a. svåra prestationsmätningar då det inte alltid finns uppenbara fördelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)