Uppkomsten av mobbning ur ett elevperspektiv : En litteraturstudie och kvalitativ textanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Författare: Robin Söderström; [2018]

Nyckelord: Mobbning; elever; kön; skola; uppkomst; förklaring; orsak;

Sammanfattning: Denna litteraturstudie avser att med befintlig forskning redogöra för hur skolelever förklarar faktorer som bidrar till mobbningens uppkomst. Fortsättningsvis kommer således den analyserade litteraturen redovisa forskarnas skiljelinjer. Metoder som används i litteraturstudien för att identifiera elevers förklaringar är kvalitativ textanalys som tillämpats på sex svenska studier mellan år 2008–2017. Vidare används en hermeneutisk metod i tolkningen av analyserad litteratur för att därav fånga elevers upplevda verklighet. Genom litteraturstudiens metoder har tre olika kategoriserade teman kunnat identifieras; individ-, grupp-och könsförklaringar. Resultatet visar att skolelever förklarar mobbningens uppkomst genom att peka på faktorer kopplade till individer genom mobbarens personlighet, känslostyrning och bakgrund samt offrets avvikelse i beteende och utseende. Därtill framkommer att skolelever således pekar på gruppförklaringar genom; sociala hierarkier, kamratgrupper, grupptryck, samhälleliga normer, reklam, rådande könsnormer, gruppdynamik, inflytande, status, skolan, vuxnas frånvaro, människans sätt att vara och inlärt beteende. Avslutningsvis visar litteraturstudien att flickor och pojkar ger varierande förklaringar till att förklara mobbningens uppkomst med skiljelinjen att flickor i högre utsträckning ger en mer mångfaldig bild till att förklara uppkomsten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)