Skattebrott bland små företag inom den svenska byggbranschen : Byggbranschens behov av revision

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

Sammanfattning: Tidigare studier och undersökningar visar en utbredd skattebrottslighet inom byggbranschen. Branschen har framförallt haft problem med brottslighet relaterad till svartjobb. Problemen i fuskbenägna branscher vänta-des öka efter avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag, då revision har en granskande funktion som både kan avhjälpa och upptäcka fel i redovisning. Idag är det drygt åtta år sedan revisionsplikten avskaffades och det är av stor betydelse att mäta effekten av lagändringen, samt att undersöka behovet av revision i arbetet mot att förebygga skattebrott inom byggbranschen. Studiens syfte är att undersöka och analysera behovet av revision för små bolag inom den svenska byggbranschen, i förebyggandet av skattebrott. Studien siktar på att ge en utökad förståelse om revision motverkar kriminell verksamhet, som leder till uteblivna skatteintäkter och en dysfunktionell konkurrens i branschen.                        Studien har en kvalitativ ansats med målet att besvara olika frågeställning-ar som berör revision och skattebrott. Det empiriska materialet är inhämtat genom en innehållsanalys av tingsrättsfall som omfattar skattebrotts-domar mellan åren 2011–2017. Data analyserades med besvarande av fem delföreställningar. Studien visar ett behov av revision i förebyggandet av skattebrott inom den svenska byggbranschen. Denna slutsats är grundad på resultaten som visar att; byggbranschen är överrepresenterad i fall om skattebrott, att förekomsten av revision i små byggbolag är mindre än rikssnittet i fallen som skattebrott, att skattebrott till följd av osanna fakturor är mer förekommande inom byggbranschen jämfört med övriga branscher, samt att revision är mer förekommande i fallen med penningmaskering än i övriga fall. Studien visade också det oförväntade resultatet att skattebrotten i små byggbolag inte hade ökat efter avskaffandet av revisionsplikten, vilket kan relateras till teorin om att det finns ett stort mörkertal av skattebrott delvis till följd av utebliven revision.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)