"Det finns alltid jättemycket att göra." : En studie om hur lärare upplever sin arbetsmiljö.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: My Tran; Daniel Kennlöv; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställning

Syfte med vår studie är att ta reda på hur lärare upplever sin arbetsmiljö. Studien utgår ifrån följande frågeställningar:

Hur upplever lärare sin arbetsmiljö? Hur påverkar arbetsmiljön lärarna i deras profession?

Känner lärare en meningsfullhet med sitt yrke?

Metod

Kvalitativa intervjuer med sex olika lärare gemomfördes enskilt. Lärarna arbetade på olika skolor. Ämnena som lärarna undervisade i var: Idrott och hälsa, svenska, samhällsorienterade ämnen och naturorienterande ämnen. Intervjuerna handlade om hur lärarna uppfattade sin arbetssituation och arbetsmiljö.

Resultat

Intervjupersonerna upplevde ofta att deras arbetsmiljö var stressig. Det som gjorde att de ofta kände sig stressade var att de hade för många administrativa uppgifter som tog för lång tid att göra samt att de oroade sig över att vissa elever hade det dåligt ställt hemma. P.g.a. detta upplevde lärarna att de inte riktigt hade tid till att planera lektioner vilket bidrog till att lektionsinnehållet ibland kunde bli lidande. Vissa av lärarna var även tvungna att ta hem jobbet för att hinna med alla uppgifter.

Eleverna var den främsta orsaken till varför intervjupersonerna tyckte att deras yrke var meningsfullt. Det upplevdes även som viktigt och meningsfullt att ha bra kollegor och detta var en av anledningarna till att de fortfarande arbetade som lärare.

Slutsats

Intervjupersonerna upplever att arbetsmängden de senaste åren har ökat väldigt mycket. En stor del beror på den nya läroplanen och de administrativa uppgifter som tillkommit. Detta leder ofta till att tiden inte riktigt räcker till. Ofta upplevs det som väldigt stressfullt. Även för stora klasser och höga ljudnivåer kan upplevas som stressigt och bidra till trötthet hos lärarna. Genom att få mindre administrativa uppgifter och mer tid till planering skulle lärarna kunna ge eleverna roligare och spännande lektioner. Intervjupersonerna känner att deras yrke är meningsfullt när de ser eleverna utvecklas och lyckas. Det och kollegorna är två viktiga faktorer till varför de väljer att stanna kvar i yrket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)