Barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal : En kvantitativ studie om delaktigheten och påverkande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Samarbetssamtal är en samtalsform med syfte att ge separerade föräldrar hjälp att komma överens kring frågor som rör gemensamma barn vad gäller vårdnad, boende, umgänge och försörjning. I Socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal står att barnet i något skede under samarbetssamtalen bör ges möjlighet att komma till tals, ifall det inte kan anses olämpligt. Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter barn ges för att bli delaktiga vid föräldrars samarbetssamtal samt att studera vilka faktorer som kan påverka delaktigheten. Studien bygger på en kvantitativ undersökning och empirin har inhämtats via en webbenkät som samtalsledare för samarbetssamtal besvarat. Av studiens resultat framgår att föräldrarna ofta tillfrågas om att barnen ska bli delaktiga vid samarbetssamtalen men också att det finns många olika påverkande faktorer för om barnen sedan blir delaktiga, till exempel barnets ålder och mognad, föräldrarnas konfliktnivå eller samtalsledarens egen bedömning. Resultatet visar även att samtalsledarna har önskemål om att barn i större utsträckning ska bli delaktiga vid föräldrarnas samarbetssamtal. Vidare rekommenderas att framtida forskning undersöker om barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal har förändrats utifrån att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)