Högvolymspremien - En studie om onormala volymförändringars information om framtida aktieavkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka om historisk handelsvolym innehåller information om framtida aktieavkastning och i förlängningen om en högvolymspremie existerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)