Konventionella äggproducenters inställning till ekologisk äggproduktion : varför ställer de inte om till ekologisk äggproduktion?

Detta är en M1-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Detta arbete beskriver den nuvarande äggproduktionen i Sverige och ökningen av den ekologiska äggproduktionen. Vi har gjort en undersökning bland konventionella äggproducenter där vi frågat vad de har för inställning till den ekologiska äggproduktionen. Det kan göra att vi förstår anledningarna bättre till varför producenterna inte gör en omställning. Konsumtionen av ekologiska ägg i Sverige har under ett flertal år blivit allt populärare samtidigt som vissa äggpackerier nämner att de har brist på ekologiska ägg. Sverige har satt upp flertalet miljömål och för att nå dessa mål är ekologisk produktion en indikator de tittar på. Vi har undersökt orsakerna till varför det inte ställs om till ekologisk äggproduktion trots att detta efterfrågas. Syftet med arbetet är att få information om varför de konventionella äggproducenterna inte ställer om till ekologisk äggproduktion. Genom att följa teorin ”Teorin om planerat beteende” har vi undersökt vilka de främsta parametrarna är som gör att de konventionella äggproducenterna inte ställer om. En förstudie genomfördes som sedan sammanställdes i en enkätundersökning vilken skickades ut till 59 konventionella äggproducenter runt om i Sverige. Sammanlagt svarade 21 konventionella producenter på undersökningen. I undersökningen fick varje äggproducent svara på 32 frågor varav frågorna 1-6 var demografiska frågeställningar och resten fick besvaras med gradvisa skalor från 1 till 7. Medelvärdet, standardavvikelsen, medianvärdet och antalet svar dokumenterades. För svaren på frågorna 7-32 genomfördes flertalet T-test för att se om de fanns någon signifikant skillnad mellan de olika demografiska aspekterna. Slutsatsen av undersökningen är de konventionella äggproducenterna inte har någon särskild åsikt mot ekologisk äggproduktion. En annan är att regelverket kring den ekologiska äggproduktionen kan vara en bidragande orsak till varför de konventionella äggproducenterna inte ställer om. De konventionella äggproducenterna anser att arbetsbördan är större i den ekologiska äggproduktionen och att det kan finnas risk för överproduktion. De tror även att politikerna just nu har en ideologisk tro på ekologiska produkter. Enligt undersökningen har 90 % av de svarande ingen ekologisk växtodling. Detta kan vara en bidragande orsak till att de inte ställer om till ekologisk äggproduktion. Flera producenter i undersökningen anser att de med sämre placering av sina stallar inte kommer att ställa om till ekologisk äggproduktion och att betesreglerna som finns, gör det praktiskt omöjligt för de konventionella producenterna att göra en omställning. På grund av den låga responsen och problem med formuleringarna i frågorna, bör slutsatsen i denna studie ses med försiktighet. Det är därför en rekommendation från vår sida att det görs fler studier om detta på en större grupp, där det replikeras de faktorer vi har identifierat och där man kan få fram ytterligare oklarheter som förändrar slutsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)