Omvårdnad vid inducerad medicinsk abort : upplevelsen ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund   Att genomgå en abort är en stor händelse i en kvinnas liv och varje abort som utförs har sin orsak. Lagstiftningen skyddar kvinnans rätt till valet att utföra en abort, oavsett anledning, i de delar av världen där abort är lagligt och säkert. Bemötandet från vårdpersonalen spelar en stor roll för kvinnans mående före, under och efter aborten, och det påverkar upplevelsen av den inducerade aborten till stor del. Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnad vid inducerad medicinsk abort. Metod En litteraturöversikt gjordes utifrån 15 artiklar. Datasökningar gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultat Studiens resultat visar på följande kategorier: kvinnans emotionella upplevelse, känsla av lättnad, negativa känslor hos kvinnan, upplevelsen av fysisk smärta och dess påverkan vid abort, respektfullt bemötande och känsla av självständighet samt informerat samtal. Resultatet av studien var att majoriteten av de kvinnor som genomgår en medicinsk inducerad abort är nöjda med upplevelsen av omvårdnaden. I de fall när upplevelsen i stort är negativ, så syns ett tydligt mönster i att det är enstaka negativa faktorer som påverkat upplevelsen att bli negativ, trots att där finns även positiva aspekter som återges. Slutsats Studien bidrar med kunskap kring omvårdnaden vid inducerad medicinsk abort, vilket kan skapa bättre vårdsituationer när kunskapsluckorna stängs och medvetenheten om de val kvinnan gör när hon väljer att genomföra en abort ökar. Personcentrerad omvårdnad och adekvat smärtlindring är avgörande för en positiv upplevelse. De brister som uppmärksammats kan ligga till grund för vidare forskning inom bättre bemötande i abortvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)