Kompetensöverföring : Hur arbetar arbetsgivare med kompetensöverföring för att säkra kompetenser vid personalomsättning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur industriföretag inom Kronobergs län arbetar med kompetensöverföring för att säkra kompetensen när medarbetare slutar sin anställning. Det vill säga hur företagen arbetar förebyggande med kompetensöverföring av både den praktiska och tysta kunskapen. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. I uppsatsen diskuteras också studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och litteratur. Tydliga faktorer som påverkat utfallet av kompetensöverföring kan vara olika beroende på hur företagen jobbar när det gäller överföring av tyst kunskap, mentorskap, motivation och dokumentation. Studien visar att kompetensöverföring är en ständigt pågående process där mänskliga interaktioner, organisatoriskt lärande och kompetensbehov står i fokus för att säkra kompetensen i företaget. Att överföra den tysta kunskapen kan ske både i formella och informella former via bredvidgång med ett bra mentorskap och social interaktion. Det finns utmaningar i arbetet med kompetensöverföring som företagen är medvetna om och företagen arbetar med att undanröja de hinder som finns.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)