Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det här arbetet handlar om ungas trygghet och hur det kan uppnås i fritidsmiljön och är uppdelad i tre delar: litteraturstudie, fallstudie och ett utvecklingsförslag till framför allt ökad trygghet på fritidsgården Tegelhusets uteplats. Barns rättighet till en trygg och säker utemiljö har genom FN:s barnkonvention inkluderats i svensk lag. Ungas identitet formas av sin utemiljö och att ge barn en inkluderande och meningsfull fritid är viktigt för ens känsla av trygghet. ​Även fast ordet otrygghet kopplas till rädslan att bli utsatt för brott separeras det allmän otrygghetsupplevelse och konkret otrygghetsupplevelse. ​Undersökning pekar på att både tjejer och killar känner sig otrygga utomhus men att det kan grunda sig i olika saker. Det finns ingen standardlösning för att minska otryggheten, dock kan man genom god gestaltning, vegetation, skötsel och belysning möjligtvis hjälpa till med att öka känslan av trygghet. Genom en framtagen checklista för trygghet med litteraturstudien som en utgångspunkt utförs en fallstudie för att öka förståelsen över platsen. Efter detta gjordes ett förslag med utvecklingsmöjligheter för att öka tryggheten på platsen samt för att uppfylla den önskade funktionen som de anställda på fritidsgården haft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)