Sociala medier och självkänsla: en korrelationsstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Sociala medier är idag ett självklart inslag i många människors liv, och deras utrymme i samhället fortsätter att expandera. Vår självkänsla är viktig för vår psykiska hälsa då en bra självkänsla fungerar som ett slags “psykologiskt vaccin” mot psykisk ohälsa. Med detta som bakgrund är det tydligt att det är ett viktigt fokus att bygga på den forskning som redan har undersökt sambanden mellan sociala medier-användande och självkänsla. Den aktuella studien syftade därför till att undersöka sambanden mellan individers grad av självkänsla och hur mycket de använde sociala medier, hur mycket vikt de lade vid sitt eget material på sociala medier samt hur okritiskt/kritiskt de såg på andras material på sociala medier. Sammanlagt 123 individer besvarade en webbenkät som bestod av Rosenberg Self-Esteem Scale samt en skala kring sociala medier-användande. Inget signifikant samband uppmättes mellan självkänsla och hur mycket individer använde sociala medier. Däremot visade resultatet att ju lägre självkänsla individer hade desto mer vikt lade de vid sitt eget material på sociala medier och desto mer okritisk syn hade de på andras material på sociala medier. Resultaten pekar på att det inte är hur mycket man använder sociala medier som har samband med ens självkänsla, utan att det är hur man tänker och känner kring sociala medier som har samband med ens självkänsla. Detta innebär att det främst är individer som bryr sig mycket om sociala medier som eventuellt behöver psykologiska insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)