Öppen innovationsmodell för samarbete mellan företag och universitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sammanfattning: Öppen innovation är ett trendord som uppkommit i världen av entreprenörer, denna trend kan spåras till Henry Chesbourgh som ”myntade” begreppet. Innovation är nå-got som driver en organisations forsknings- och utvecklingsavdelning att utveckla produkter eller affärsidéer. Tanken med öppen innovation är att öppna upp organisat-ionen mot relativt okända parter för att tillsammans driva forsknings- och utveckl-ingsprojekt. Genom att öppna upp sitt företag skapas möjligheter att samarbeta med parter som annars inte skulle tillfrågas, och på så vis kunna lösa problem inom den egna organisationen som det annars saknar resurser eller kunskap för att lösa själv. Studiens syfte var att undersöka hur en öppen innovationsmodell för ett företag skulle kunna se ut, i samarbete med jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversi-tet(SLU), samt se hur andra företag/organisationers nyttjar öppen innovation. Bak-grundsinformationen för modellen samlades in med ett teoretiskt ramverk samt inter-vjustudier. Även redan existerande samarbeten mellan SDC (Skogsdatacentralen) och universitetet nyttjades i modellen. Resultatet visade att andra organisationer nytt-jar öppen innovation som ett komplement till deras interna forskning och utveckling (F&U) genom att söka rätt på potentiella partners genom företag som agerar som intermediärer. Studien visade också att nyttjandet av öppen innovation ger högre chans till framgång än den traditionella stängda innovationsmetoden. Öppen innovat-ion visade sig vara en bra metod att jobba mot studenter för ett företag som strävar efter marknadsföring och utveckling. Studenter är en god källa till innovativa idéer samt att projekt med studenter kräver förhållandevis lite resurser av organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)