Upp med händerna! En studie om hur handuppräckning används och upplevs i välfungerande, mångkulturella klassrummet i gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningHanduppräckning är en tradition och en naturlig del av verksamheten i många klassrum. Metoden är dockproblematisk eftersom den ofta innebär att elever hamnar i skymundan. Följden av detta blir att vissa elever lärsig betydligt mer än andra. Av tidigare forskning framgår att handuppräckning inte bara är en metod för att beom ordet. Andra faktorer som samspelar med handuppräckning är demokrati i klassrummet, likvärdig utbildningoch identitetsskapande.Jag har genomfört sju observationer för att se hur handuppräckning används i ett klassrum. Jag har ocksågenomfört tre gruppintervjuer för att se hur eleverna upplever handuppräckning. Gruppen jag studerat utmärkersig eftersom eleverna kommer från olika kulturer. Dessutom är gruppen särskilt välfungerande.De flesta av eleverna i studien blandar mellan att använda handuppräckning och att använda andraturtagningsmarkörer för att be om ordet. Eleverna upplever handuppräckning som en huvudsakligen positivpedagogisk metod. Det främsta syftet med att räcka upp handen är, enligt eleverna, att visa respekt gentemotläraren och klasskamraterna. Det finns dock många andra syften med handuppräckning.Den här studien visar att också i det välfungerande klassrummet hamnar vissa elever i skymundan. Jag menardärför att skoltraditionerna måste undersökas och utmanas än mer och att varje lärare måste pröva olika metoderför att se till att alla elever deltar i undervisningen. Först då kan vi tala om en likvärdig skola för alla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)