Kan vår organisation stå till tjänst med en tjänst? : Hur svenska tjänstefierade företag kan hantera organisatoriska utmaningar

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Trenden att tjänstefiera sin verksamhet har under de senaste åren blivit allt mer påtaglig. Idag härrör intäkter från tjänster en betydande del av omsättningen hos många företag. Däremot har det visat sig att det inte är helt enkelt att kombinera produkter och tjänster. Tidigare forskning har belyst denna problematik, dock inte lika tydligt inom just organisering. En förstudie till denna uppsats visar att många företag har svårt att organisera sig till att kunna kombinera sina produkter med ett utökat tjänsteutbud. Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka organisatoriska utmaningar svenska tjänstefierade företag har stött på samt hur dessa kan hanteras. Genomförande: Studien är av kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats. Studien är en enfallsstudie av fallet organisering inom kontexten tjänstefiering som har studerats med hjälp av tre företag verksamma i Sverige. På dessa företag har tre till fem personer blivit intervjuade i syfte att insamla data till den empiriska referensramen. Slutsats: En organisering som främjar försäljning av tjänster och lösningar kräver tvärfunktionella samarbeten och en styrning och koordinering från ledningen. Därutöver behöver tjänsteavdelningen i företag övertyga resterande delar av organisationen och ledningen om tjänsternas potential för att få hjälp att leverera dessa. Det tenderar att vara paradoxalt då hjälpen krävs för att kunna sälja kundcentrerade erbjudanden från första början. Med hjälp av diverse uppkopplade tjänster kan dock tjänsteavdelningen föra samman företagets produkter och tjänster och därmed lättare övertyga resterande delar av organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)