Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Titel: Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens Författare: Wilhelm Abele och Simon Starfelt Handledare: Jon Engström Nyckelord: Artificiell intelligens (AI), AI-implementering, framgångsfaktorer, hinder, organisation. Bakgrund: Artificiell intelligens (AI) har funnits sedan år 1956 men det är först det senaste årtiondet som AI blivit applicerbart inom organisationer. Forskning tyder på att AI har stor värdepotential och företagsledare menar att AI kommer ha stor påverkan på organisatoriska processer. Samtidigt som värdepotentialen ser lovande ut, visar undersökningar att majoriteten av de företag som investerar i AI upplever minimalt eller inget värde från investeringen. Tidigare forskning menar att svårigheterna ligger i implementeringsprocessen av AI och att organisationer bör ha ett affärsmässigt perspektiv för att uppleva värde. Därmed ska de faktorer som påverkar implementeringsprocessen undersökas. Syfte: Syftet med studien är att undersöka framgångsfaktorer vid implementering av AI i en organisation. Vidare är syftet att skapa ett ramverk organisationer kan förhålla sig till under implementeringsprocessen av AI. Genomförande: Studien är en tentativ flerfallstudie med kvalitativ karaktär. Empirin har samlats in genom intervjuer från sex organisationer av olika karaktär, där de antigen utvecklar AI-system själva eller köpt in externt. Detta för att skapa ett brett perspektiv för vilka framgångsfaktorerna är. Slutsats: Studien resulterar i ett ramverk som innefattar de faktorer som anses avgörande för en framgångsrik implementering av AI i en organisation. Ramverket är uppdelat i tre faser: (1) Förberedelsefas, (2) Implementeringsfas och (3) Utvärderingsfas. Framgångsfaktorerna kopplade till en lyckad implementering är: affärsdrivet syfte, involvering av intressenter, datakvalitet- och hantering, kunskapsdelning och organisationsstruktur, samt utvärdering och feedback.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)