Brukarens röst vid offentlig upphandling

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Handikappvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer.  Intervjupersonerna tillika brukarna i studien har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.   Den tidigare forskningen och teoretiska utgångspunkt för studien är brukarperspektiv, förändring, social identitet och Antonovskys (2009) teorier om känsla av sammanhang, KASAM.   Intervjupersonerna i studien beskriver processen som en lång och kaotisk tid med hög psykisk press, vilket går att jämföra med en traumatisk kris. De upplever sig inte vara delaktiga i förändringen utan beskriver sig stå utanför handlingens centrum. De beskriver att de inte fått tillräckligt med anpassad information om vad den kommande förändringen innebär och saknar förmåga att tolka den abstrakta ofrivilliga förändringen. Intervjupersonerna uppfattar att besluten är tagna utan deras delaktighet och att de står utan påverkansmöjligheter. Samtliga beskriver att de fått fysiska besvär av olika slag på grund av upphandlingsprocessen. De uttrycker en låg grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i händelserna. Intervjupersonerna menar att beslutet att byta utförare känns oförklarligt och beskriver den kommande verksamhetsövergången som meningslös och de önskar att den inte ska bli verklighet. Intervjupersonerna upplevde att personalen utgjorde en viktig del av deras i övrigt glesa sociala nätverk. Intervjupersonerna beskriver att personalen varit obeslutsamma kring om de ska arbeta kvar eller inte. Intervjupersonerna förstår inte varför personal väljer att sluta och tolkar besluten som att det beror på dem själva och upplever sig bli bortvalda av personalen. Studien visar på behov av att utveckla arbetsmetoder som fångar brukarnas frågeställningar och funderingar för att bättre kunna förbereda dem på en kommande förändring av den här digniteten. Studien visar att intervjupersonerna hamnar i en komplex och mycket utsatt marginaliserande situation vid en verksamhetsövergång efter en offentlig konkurrensupphandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)