Förväntar sig kvinnor och män olika ingångslön?En studie utförd på studenter vid en humanistisk- och teknisk utbildning

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Tidigare forskning har visat att kvinnor ofta får en lägre ingångslön än män. I Sverige baseras lönehöjningar generellt på en procentsats av ens nuvarande lön, vilket innebär att kvinnor får det svårt att komma i kapp männen lönemässigt. En svensk undersökning från 2014 visar att kvinnliga studenter i snitt förväntar sig 2 054 kronor lägre i ingångslön än manliga studenter. Olika förväntningar på ingångslön mellan könen kan vara en möjlig förklaring till varför kvinnor också får en lägre ingångslön. Utländsk forskning har visat att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga studenters löneförväntningar, dock finns det få svenska studier som behandlar ämnet. Utifrån detta är syftet med denna uppsats att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga studenters förväntningar på ingångslön, samt vad löneförväntningar och eventuella skillnader mellan könen kan bero på. Uppsatsen ämnar även att undersöka om det finns en mer framträdande skillnad på en teknisk än en humanistisk utbildning. Detta eftersom det är intressant att undersöka om kvinnors förväntningar påverkas av att de är i minoritet i en generellt sett manlig yrkeskategori.

Studien genomfördes med en webbaserad enkätundersökning som skickades till studenter på en teknisk och en humanistisk utbildning vid Linköpings universitet. Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att kvinnorna på den tekniska utbildningen förväntar sig en lägre ingångslön än männen på utbildningen. Samma slutsats kan inte dras för studenter på den humanistiska utbildningen, då resultaten visar att förväntningar på ingångslön inte skiljer sig åt mellan könen. En möjlig förklaring till skillnaden mellan könen på den tekniska utbildningen kan vara att kvinnor på den tekniska utbildningen är utsatta för en negativ stereotyp, att de är mindre lämpade att studera en teknisk utbildning än män. En annan potentiell förklaring kan vara att det eventuellt finns en större variation av yrkesområden, med olika ingångslön, för studenterna på en teknisk utbildning. Resultaten av studien visar sammantaget att på den tekniska utbildningen påverkas studenternas förväntningar på ingångslön av; vilket kön en person har, nivå på självförtroende samt konkurrensbenägenhet i matematik. Självförtroende och konkurrensbenägenhet påverkar löneförväntningarna positivt. På den humanistiska utbildningen beror studenternas förväntningar på ingångslön enbart på om de är villiga att förhandla, vilket har en positiv påverkan på förväntningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)