Att lindra procedursmärta hos barn genom distraktion

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Barn genomgår många procedurer i sjukvården, som till exempel venprovtagning ochomläggning av sår. Detta kan vara smärtsamt och orsaka långsiktigt lidande hos barnet.Denna så kallade procedursmärta är ofta underbehandlad. Det är viktigt att behandla ochförebygga den för att minimera negativa effekter. Forskning visar att distraktion har storapositiva effekter på barnets smärtupplevelser. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyraselektivt utvalda distraktionsmetoder för att se vilken effekt de har på barnetssmärtupplevelse. Uppsatsen är gjord som en litteraturöversikt och visar att de valdametoderna är effektiva vid lindring av procedursmärta hos barn. Dessa metoder kan användasför att minska barnets rädsla, som utgör en stor del av barnets smärtkomponent. Störst effekttycks de distraktionsmetoder ha som kräver aktivt deltagande från barnet. Denna typ avinterventioner ingår i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och grundprincipen går att tillämpa idet dagliga arbetet även med små medel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)