Stöd - hur och till vem? : En undersökning av metoder och arbetssätt för särskilt stöd inom förskolan i tre kommuner.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att undersöka metoder och arbetssätt för att stödja barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom förskola och förskoleklass. Frågeställningarna var vilka barn som får stöd, vilka metoder som används och hur olika metoder är tänkta att fungera, hur de utvärderas och för vilka barn de är avsedda. Undersökningen genomfördes som intervjuer i tre kommuner. Trots att inkludering är mål och rätt metoder och arbetssätt anförs som medel för att lyckas med detta, uttrycks i intervjuerna få specifika metoder eller arbetssätt utifrån dessa barns särskilda behov. De specifika metoder som användes var i flera fall utvecklade för autistiska barn, men man antog att de metoderna var bra även för alla barn. Några av de slutsatser som kan dras är att tal-och språkstörning intog en särställning medan barn med ADHD verkade vara den mest bortglömda gruppen när det gällde metoder. Förskollärare som direkt mötte barnen menade att mindre barngrupper var en viktig förutsättning för att lyckas, oavsett diagnos.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)