Patienters upplevelse av postoperativ smärtbehandling : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är en subjektiv känsla där varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter. Smärta är något nästan alla upplever efter ett kirurgiskt ingrepp och där otillräcklig smärtlindring i den akuta fasen kan leda till svåra komplikationer vilket skapar lidande för patienten samt stora samhällsekonomiska kostnader. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av postoperativ smärtbehandling. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design av 11 kvalitativa originalartiklar från databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO vars innehåll analyserades i fem steg. Resultat: Patienter var överlag tillfredsställda trots smärta. Det fanns delade åsikter om nyttan av NRS (numerisk skala). Patienter hade en rad föreställningar om läkemedel som ledde dem till att undvika analgetika. Information ansågs vara huvudsakligen hjälpsamt, framför allt skriftlig, dock upplevde patienter att informationen var bristfällig. Attityd, tillit och kommunikation spelade en viktig roll för relationen mellan personal och patient. Patienter som genomgått dagkirurgi och behandlade sin smärta ensamma i hemmet med mycket begränsad kontakt med vårdpersonal, upplevde svårigheter att ta beslut och följa sin smärtbehandlingsplan. Patienter uppskattade att bli inkluderade och delaktiga i sin vård, även om det kunde upplevas som en börda, och tog många egna initiativ och egna strategier under sin behandling, ofta för att slippa använda analgetika. Tidigare erfarenheter var också något som ofta hjälpte patienter i deras smärtbehandling. Slutsats: Patienter var ofta nöjda med sin smärtbehandling trots att de fortfarande upplevde smärta, viktigast för att uppnå detta var en känsla av trygghet. Viktiga faktorer för detta var utförlig skriftlig och upprepad information om smärta, smärtbehandling och analgetika samt ett gott, professionellt, inkluderande och individanpassat bemötande från vårdpersonalen. Brister inom dessa områden ledde till oro och rädsla för det okända, vilket försvårade smärtupplevelsen. Patienter upplevde sällan fullgod smärtlindring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)