Kuratorn i teamarbete – en kvalitativ studie av sjukhuskuratorers upplevelse av sin yrkesroll, det psykosociala arbetet samt möjligheter och hinder i teamarbetet.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att beskriva och undersöka hur sjukhuskuratorn upplever sin yrkesroll i teamarbetet inom neuropsykiatrin. Vi vill vidare beskriva och undersöka vilken betydelse sjukhuskuratorn upplever att det psykosociala arbetet har i teamarbetet inom hälso- och sjukvården. I syftet ingår också att beskriva och undersöka vilka faktorer som befrämjar respektive förhindrar samverkan enligt kuratorerna som ingår i ett team inom hälso- och sjukvård.1. Hur upplever sjukhuskuratorn sin yrkesroll i teamarbetet inom neuropsykiatrin?2. Vilken betydelse anser sjukhuskuratorn att det psykosociala arbetet har i teamarbetet?3. Vilka faktorer befrämjar respektive förhindrar teamarbete enligt sjukhuskuratorn?Metod: Studien bygger på kvalitativ metod med nio individuella intervjuer med sjukhuskuratorer verksamma inom neuropsykiatri. Intervjuerna gjordes utifrån en halvstrukturerad frågeguide som utgick från teman. Uppsatsens ansats har varit induktiv och deduktiv, vi har växlat mellan teori och empiri i uppsatsarbetet. I den teoretiska referensramen har vi utgått ifrån två centrala begrepp, yrkesroll och interprofessionell samverkan. I analysen har vi utgått ifrån meningskoncentrering och meningskategorisering.Resultat: Informanterna upplever att yrkesrollen inom teamarbetet är viktig och att de bemöts som betydelsefulla av övriga teammedlemmar. Dock framkommer det en paradox i materialet då informanterna även upplever att det existerar ett ifrågasättande av yrkesrollen och kuratorn inom hälso- och sjukvården.Det psykosociala arbetet upplever informanterna som viktigt i teamarbetet både av dem själva och övriga teammedlemmar. Det finns dock det upplevelser av att det psykosociala arbetet skulle kunna ges mer utrymme i teamarbetet samt att det skulle föras fram på ett mer självklart sätt.I intervjumaterialet har det framkommit tre olika faktorer som informanterna upplever har befrämjande respektive förhindrande effekt på teamet och dess funktion och dessa är organisationen, strukturen och teammedlemmarna. I materialet framkommer det att dessa faktorer samspelar med varandra och inte är åtskilda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)