Two world become one? A study on the convergence of Swedish and Dutch drug policies

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Nederländernas och Sveriges nationella narkotikapolitik är olika. Nederländerna är kända för att ha en liberal politik med fokus på skademinskning, medan Sverige har en mer restriktiv strategi med fokus på användningsminskning. Forskning om effektiviteten i bådas politik saknas och bör därför studeras för att bekämpa narkotikarelaterade problem på ett korrekt sätt. I en tid med snabb globalisering är en jämförelse mellan Nederländerna och Sverige beträffande narkotikafrågor därför nödvändig för att analysera. Denna artikel kommer att studera hur länderna har närmat sig varandra under perioden 2005–2020 och svaret kommer ges inom tre kategorier: (1) förebyggning, (2) behandling och skademinskning samt (3) kontroll. Med hjälp av en jämförande policyanalys (CPA) kommer data att samlas in med hjälp av dokument och artiklar om utvecklingen i länderna samt statistik som visar genomföranden av policy. Dessa tillhandahålls av European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Resultaten visar att länderna har närmat sig varandra i vissa kategorier, främst beträffande (2) behandling och skademinskning, med mer skademinskning genomförd i svenska intergripanden, och (3) kontroll, där Nederländerna har blivit striktare mot vissa delar av narkotikaförsäljningen i kampen mot kriminalitet, samtidigt som man genomfört skadareducerande ingripanden. Båda länderna har infört delar av den andres politiken samtidigt som de följer sina traditionella åsikter angående (1) förebyggande. Framtida forskning bör fortsätta att analysera effektiviteten i policy och jämföra dessa eftersom samarbete mellan en effektiv narkotikapolitik framgångsrikt kan upprätthålla kampen mot globala narkotikaproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)