Politiska skandaler! - En studie över hur medias skandalfokus påverkar människors inställning till partier i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Konsekvenserna av politiska skandaler är ett ämne som det råder skilda meningar om inom forskningen. Undersökningar har kommit fram till allt från att skandaler inte resulterar i några betydande effekter överhuvudtaget, till att de kan minska förtroendet för ett lands hela politikiska system. I den här kandidatuppsatsen undersöks hypotesen att politiska skandaler slår olika hårt mot olika partier, som en följd av i vilken utsträckning de tidigare varit involverade i skandaler. Med förklaringen att det råder skandaltrötthet kring partier som ofta figurerar i media, vilket gör människor mer likgiltiga för deras beteende, blir effekterna av skandaler därför större för partier som inte varit särskilt skandalomsusade tidigare. Undersökningen genomfördes i form av ett experiment med fyra grupper, där två grupper fick ta del av fiktiva nyhetsartiklar med information om en skandal antingen gällande ett parti som redan är skandalomsusat eller ett som mer sällan fått negativ publicitet i media. De två andra grupperna fick ta del av neutrala artiklar gällande partierna. Därefter undersöktes till vilken grad skandalen påverkade inställningen till de båda partierna samt om det rådde en större skandaltrötthet kring det parti som ofta varit involverad i skandaler. Då resultatet inte visade någon signifikant skillnad, varken gällande inställningen till de olika partierna eller gällande graden av skandaltrötthet, fick hypotesen inte något stöd. Däremot uppstod oväntade signifikanta skillnader gällande skandaltrötthet mellan de deltagare som, för samma parti, exponerats för stimuli eller en neutral artikel. Undersökningen öppnade därför upp för nya frågeställningar inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)