Problematiken med sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum - Elever, föräldrar och lärares synpunkter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Målsättningen med denna kunskapsöversikt är att finna svar på vilken problematik som kan uppstå i sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. Intresset för frågan väcktes i föregående kurser och under den verksamhetsförlagda utbildningen, där kulturell diversitet har gjort sig särskilt påtaglig i sex- och samlevnadsundervisningen. Litteratursökningen skedde i olika databaser med olika infallsvinklar, urvalet var stort och avsmalningar gjordes därför för att få fram det mest relevanta för frågan. Urvalskriterierna var att artiklarna skulle beröra rätt årskurs på eleverna, att artiklarna skulle vara tidsaktuella, samt skrivna i relevanta länder. Aspekter som tas med i arbetet är vad forskningen visar rörande elevers, lärares och föräldrars åsikter om sex- och samlevnadsundervisningen, hur religion påverkar synen på ämnet, föräldrars rätt till inflytande i barnens undervisning, samt i vilken ålder introduktionen av sex- och samlevnadsundervisningen bör ske. Forskningen visar att föräldrar har tydliga åsikter om hur sex- och samlevnadsundervisningen bör bedrivas. I länder där majoriteten av befolkningen är troende och där regimen är religiöst styrd, är synen på sex och samlevnad olik den i huvudsak liberala inställningen som finns i Sverige. Barnkonventionen menar på att föräldrarna har den huvudsakliga uppgiften att fostra barnen, men man kan även läsa i artiklarna om dilemmat i vems rättigheter som ska väga tyngst, föräldrarnas eller barnens. Vi förespråkar att man har ett nära samarbete med föräldrarna där läraren är väl insatt i vilken syn på sex och samlevnad man har i föräldrarnas kultur. Kunskaper som lärare är viktigt eftersom man då kan vinna föräldrarnas respekt och förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)