Utanför tillsammans? : En allmän litteraturstudie om dagverksamheters betydelse för individer med psykiatriska funktionshinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligaste anledningen att personer med psykiatriska funktionshinder lämnar hemmet är för att besöka en dagverksamhet. Samtidigt kritiseras dagverksamheter för att vara stigmatiserande. Forskning inom området återger en i stora drag homogen bild av dagverksamheters betydelse för individen där positiva aspekter lyfts fram. Emellertid återfinns kontrasterande bilder där dessa verksamheter kan tänkas påverka besökarna negativt. Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning ge kunskap om vad dagverksamheter för personer med psykiatriska funktionshinder betyder för dess besökare. Vi ämnar kartlägga kunskapsläget samt med efterföljande analys skapa en djupare förståelse för dagverksamheters betydelse för individen. Metod och teori: Studien är i form av en allmän litteraturstudie där tolv utvalda artiklar utgör empirin. För att förstå betydelsen av dagverksamheter har vi satt ihop ett teoretiskt ramverk av stigma, självstigma och empowerment. Resultat:Studien utmynnar i tre huvudteman: betydelsen av dagverksamheten som socialt sammanhang, betydelsen av dagverksamheten som sysselsättning, olika aspekter av dagverksamhetens betydelse för måendet. Slutsatser: Vi fann att dagverksamheter är av stor vikt för besökarna genom att erbjuda en trygg plats för social gemenskap, en del i ett socialt sammanhang, erbjuda meningsfull sysselsättning och en motivation till att lämna hemmet. Vi ser i resultatet att målgruppen har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att dagverksamheter finns så besökarna kan komma dit och delta i olika typer av aktiviteter, samt för att ge vardagen en struktur. En annan slutsats är att i de positiva aspekter som lyfts i empirin kan vi skönja problematiska sidor av dagverksamhetens betydelse, även i det som framhävs som positivt. Detta kan röra sig om slutenheten som präglar dessa institutioner, deltagarnas beroende av dagverksamheterna samt verksamheternas svårigheter att vara en brygga till nya utvecklingsmöjligheter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)