Det pedagogiska mötet. En undersökning om formativ bedömning och lärande i kriminalvårdens vuxenutbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Petersson Per; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15av 90 hpProgram och/eller kurs: SPP 610, Specialpedagogiska programmetNivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Lars RönnmarkExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-274- SPP610Nyckelord: Formativ bedömning, kriminalvård, återkoppling, bedömning, distansering, närmande, kognitiv påfrestning, kommunikation distansundervisning.Syfte: Denna undersöknings syfte är att titta på det pedagogiska mötet i en bedömningssituation hos lärare inom Kriminalvården. Finns det några skillnader mellan medierade distanserade mötet och det möte som sker öga mot öga i närstudier? Det är specifikt det pedagogiska mötet i formativ bedömning samt återkoppling eller feedback som denna undersökning riktar in sig på. Den kommer att handla om Kriminalvårdens vuxenutbildning och den erfarenhet som deras lärare har av formativ bedömning i distans- respektive närstudier.Teori: Undersökningen tar stöd i Bateson kommunikationsteori som tillhör den cybernetiska traditionen, där feedback är ett centralt begrepp. Swellers teori om kognitiv last eller cognitive load på originalspråket lyfter fram olika effekter som kommunikationen kan ha på lärandet. Ett försök till översättning av cognitive load introduceras – kognitiv påfrestning som ett begrepp som ligger utanför människan.Metod: Eftersom respondenturvalet är litet måste en kombination av olika metoder användas för att stärka resultatet. Två olika textanalysmetoder på skrivna texter kombineras, dels argumentationsanalys och dels innehållsanalys. Resultat: Undersökningens resultat tydliggör situationer inom formativ bedömning där några av Kriminalvårdens lärare antingen distanserar sig eller närmar sig studenter som befinner sig i svårigheter. Ett resultat visar att en lärare aktivt arbetar med att tänka bort det studerande subjektet och bara diskuterar det objekt som ska studeras. En annan framskriven situation visar hur läraren närmar sig en studerande och stödjer dennes exek

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)