Utvärdering av projekt : IT-Telekom gentemot Övriga branscher

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning:

Kurs: Kandidatuppsats inom Företagsekonomi, C-uppsats 10 p Syfte: Syftet är att utreda i hur stor utsträckning projekt utvärderas och om det föreligger några skillnader mellan IT-Telekom och Övriga branscher. Syftet är även att utreda vilka kritiska moment och problem som framkommer vid utvärdering och utläsa eventuella samband mellan utvärdering av projekt, lärande och effektivisering. Metod: En positivistisk inriktning går att utläsas som en röd tråd genomgående i de valda metodansatserna i uppsatsen. Genom enkätundersökning per telefon med projektledare, från slumpmässigt utvalda företag inom IT-Telekom samt Övriga branscher, samlades empiri in för bearbetning och analysering. Slutsatser: Vad det gäller utvärdering av projekt framkom en viss skillnad mellan IT-Telekom och Övriga branscher. Utvärdering av projekt sker i regel på de flesta företag, men oftare inom IT-Telekom än inom Övriga branscher, dock inte efter samtliga avslutade projekt. Undersökningen visar också att IT-Telekom och Övriga branscher upplever/har till viss del olika kritiska moment och problem idag. Medan IT-Telekombranschen har problem med att få planeringen att stämma både internt och gentemot extern part och att dokumentationen ofta skötts dåligt, har de i Övriga branscher istället problem med konflikthantering. Vidare tyder undersökningen även på att ett samband mellan utvärdering, lärande och i slutänden effektivisering existerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)