Vem är den normala tjejen? : en kvalitativ studie om synen på identitet och status bland gymnasietjejer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Författare: Bethina Knutsson; Josefin Karlsson; [2008]

Nyckelord: Tjejer; Identitet; Makt; Social status; Genus;

Sammanfattning:

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur makt och status påverkar unga tjejers identitetsskapande. Hur ser unga tjejer på sina egna möjligheter att påverka det som är förenat med identitetsskapande? Har samhället en stor betydelse, eller är det framförallt kompisar och vänner som har den största betydelsen för identitetsskapandet? Vilken betydelse har genus? Vi gjorde en fältstudie där vi intervjuade sammanlagt tretton tjejer från två skolor i en större stad i Sverige. Fem av tjejerna gick på en kommunal skola med över tvåtusen elever och de andra åtta gick på en friskola med hundrasjuttio elever. Vi genomförde intervjuerna genom att använda oss av fokusgrupper. Detta gav tjejerna en möjlighet att fritt diskutera kring de frågor vi ställde. Studiens resultat visar att tjejerna på båda skolorna har en del gemensamma föreställningar kring skapandet av identitet bland tjejer. Flertalet var klara över att tjejer har rätt att själva utveckla sin identitet och att detta är något som görs självständigt. Samtidigt gavs också uttryck för rädslan av att vara annorlunda. Detta blev särskilt tydligt bland tjejerna på den kommunala skolan. Studien visar också att tjejerna till viss del hade olika syn på betydelsen av status för identitetsskapande. Tjejerna på den kommunala skolan förknippade status med "snällhet", medan tjejerna på friskolan förknippade status mer med ekonomi. Resultaten visar därmed på den ambivalens många tjejer idag upplever i skapandet av en identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)