Löpande vite i rättstillämpningen - En undersökning av offentligrättsligt vite som utdöms för varje icke-tidsbestämd överträdelse

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Afram Shiba; [2019-06-11]

Nyckelord: vite; löpande vite; utdömande av vite;

Sammanfattning: Löpande vite är en offentligrättslig rättskonstruktion som genom en psykiskt avskräckande effekt främjar efterlevnaden av förvaltningsrättsliga beslut. Löpande vitet infördes i VitesL år 1985 som ett svar på den ineffektivitet som ansågs föreligga när ett beslut med ordinärt vite endast kunde ligga till grund för ett enda utdömt vite. Löpande vite däremot har den fördelen att ett beslut kan ligga till grund för flera utdömda viten vilket kontinuerligt inskärper den avskräckande effekten. Men beslutsfattaren har ett stort skönsmässigt utrymme att fritt formulera förutsättningarna för när en överträdelse föreligger. Uppsatsens syfte är att just undersöka hur förutsättningarna för vitets utdömande kan formuleras. I uppsatsen har en rättsdogmatisk och empirisk undersökning gjorts av löpande viten som utdöms för varje icke-tidsbestämd överträdelse av beslutet ifråga. Den empiriska undersökningen innefattar en kvantitativ studie av tusentals mål från underrätter. Resultatet visar på stora skillnader på hur vitesförelägganden eller vitesförbud formuleras och vilka konsekvenser det får när vitets utdömande väl prövas i domstol.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)