Att skapa funktionsintegrering i ett tidigare renodlat idrottsområde : En fallstudie av Gavlehov i Gävle

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier

Sammanfattning: Funktionsintegrering är ett planeringsideal som förespråkas i dagens stadsplanering. Funktionsintegreringen kom som en motreaktion till funktionalismens funktionsseparering. Viljan att blanda olika verksamheter och funktionsintegrera kommer från en vilja att skapa en hållbar stad med närhet och ett flöde av människor bland annat skapar trygghet. Trots detta finns det fördelar med funktionsseparering för exempelvis störande verksamheter. Idrottsverksamheter har specifika svårigheter som att de upptar stora ytor, skapar stora flöden av människor och har störande faktorer som buller. Därför analyserar denna uppsats möjligheten att planera för funktionsintegrering i ett tidigare renodlat idrottsområde genom en fallstudie av Gavlehov i Gävle. Gavlehov har sedan 1960-talet varit ett renodlat idrottsområde som sedan början av nollnolltalet har planerats för funktionsintegrering. Studien baseras på besök på platsen, en dokument- och textstudie, enkäter i området samt en intervju av stadsplanerare Petter Jonegård från Gävle kommuns stadsplaneringskontor. Resultatet tyder på att det finns möjligheter att integrera funktioner i ett tidigare renodlat idrottsområde men att det kräver kommunikation, planering och hänsyn till svårigheterna med idrottsverksamheter. Det kan trots möjligheterna att integrera nya funktioner vara svårt att få med sig tjänstemän, politiker och befolkningen. Det kan även ske mycket under tiden som området planeras och byggs som gör att området inte blir som det först var planerat samt det är svårt att skapa funktionsintegrering vid nybyggnation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)