Barkpressning : Underlag till körstrategi på Kvarnsvedens Pappersbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

Sammanfattning: På Kvarnsvedens Pappersbruk används gran som vedråvara för mekanisk massatillverkning. Bark är en biprodukt och används som bränsle vid ångproduktion. Innan barken eldas behöver den avvattnas för att öka det effektiva värmevärdet. Detta sker i roterande barkpressar från Saalasti. Torrhalten på barken efter pressarna varierar från ca 37–48 % beroende på många parametrar. Medeltorrhalten under perioden år 2018–2019 var 42 %. En tumregel säger att varje % ökad torrhalt på barken innebär en besparing på 1 MSEK per år eftersom mindre skogsbränsle och kol behöver köpas in. Då torrhalterna efter barkpressarna varierar mycket så var syftet i den här studien att ta fram ett underlag för lämplig körstrategi genom att undersöka och utvärdera i vilken grad parametrarna påverkar utfallet av barkpressningen. Detta gjordes genom omfattande mätningar före och efter barkpressningen på de parametrar som gick att mäta. Resultat från studien visar att olika torrhalter erhölls beroende på vilken barkpress som användes och kan kopplas till slitaget på utrustningen. Vidare är kaktjocklek den parameter som tydligast visar korrelation med torrhalten. Brist på mätdata gjorde att övriga resultat blev svårtolkade. För bästa torrhalter bör låg tjocklek på barkkaka och låg pressvalshastighet eftersträvas, samt att körning i den barkpressen med minst slitage bör prioriteras. För vidare analys och slutsatser krävs ytterligare undersökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)