VIKTIGA FAKTORER I OMVÅRDNAD AV SUICIDALA PATIENTER EN LITTERATUR STUDIE OM SUICID UTIFRÅN SJUKSKÖTERSKANS PERSPEKTIV

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige begår varje år ungefär 1400-1500 människor suicid och ungefär 8-10 gånger så många försöker göra det. Enligt Världshälsoorganisationen dör varje år ungefär en miljon människor världen över till följd av suicid, vilket innebär ett dödsfall var fyrtionde sekund och 96 % av dem har en psykisk sjukdom. Sjuksköterskan kommer i sitt vardagliga arbete ofta i kontakt med suicidala patienter, vilket betyder att sjuksköterskan har en väsentlig roll i vård av dessa patienter. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån sjuksköterskans perspektiv belysa de faktorer som var viktiga i omvårdnaden av suicidala patienter. En fråga formulerades utifrån syftet: Vilka faktorer hade betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete med suicidala patienter? Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie genomförd efter Goodmans sju steg. Studien var baserad på en granskande innehållsanalys av 13 vetenskapliga artiklar som innefattade både kvalitativa och kvantitativa studier, framtagna via sökning i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskans bemötande och kommunikation utgjorde en viktig del i omvårdnad av suicidala patienter. Att stärka relationen till patienten, genom att stödja patienten och säkerställa sin inre trygghet och patientens säkerhet var en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Likaså att skapa trygghet och förtroende hos patienten. Sjuksköterskans kunskap, utbildning och erfarenhet av suicid hade också en effekt i omvårdnad av suicidala patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)