Jämförelse av kroppspletysmografi och kvävgasutsköljning i samband med mätning av statiska lungvolymer och lungkapaciteter : En metodjämförelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: IntroduktionSpirometri är en vanlig undersökningsmetod för att bedöma en persons lungfunktion och lungkapacitet, där total lungkapacitet (TLC) är av stort värde. Kroppspletysmografi och kvävgasutsköljning är två metoder som mäter statiska lungvolymer, däribland TLC. Syftet med studien var att jämföra kroppspletysmografi med kvävgasutsköljning och se om det förelåg någon signifikant skillnad på mätresultaten mellan metoderna. Material och metod Studien bestod av 32 försökspersoner, varav 22 kvinnor och 10 män där samtliga undersökningar utfördes på Fysiologkliniken på Västmanlands sjukhus Västerås under februari och mars 2021. Variablerna TLC, funktionell residualkapacitet/intrathorakal gasvolym (FRC/ITGV) och vitalkapacitet (VC) uppmättes och beräknades. Resultatet jämfördes mot Hedenströms referensmaterial. Ett parat t-test med signifikansnivå p<0,05 användes för att se om det förelåg signifikant skillnad.  Resultat och slutsats Vid jämförelse av kroppspletysmografi och kvävgasutsköljning föreligger signifikant skillnad mellan samtliga variabler (p<0,001). Där kvävgasutsköljning uppmäter lägre volymer än kroppspletysmografi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)