Partiformning och beläggning av artiklar i produktionssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Sammanfattning: Sammanfattning På grund av ökad konkurrens måste företag öka sin konkurrenskraft. Ett sätt för företag att öka sin konkurrenskraft är att utnyttja de resurser de besitter på ett mer effektivt sätt. Hur ett producerande företag styr sin produktion påverkar hur effektivt de utnyttjar sitt produktionssystem, lager och personal. Ett företag kan styra sin produktion genom att välja hur de partiformar och belägger de artiklar som utnyttjar ett produktionssystem.  Syftet med det här arbetet är att öka förståelsen för hur en modell för partiformning och beläggning av artiklar med varierande efterfrågan i ett produktionssystem där kapacitetsbrist råder kan se ut. Arbetet är en fallstudie där partiformning och beläggning av artiklar i ett produktionssystem analyseras. Kvalitativ forskning har bedrivits för att nå en djup förståelse för problemet. I arbetet beskrivs teorier om flöden, planering, partiformning och beläggning. Empirisk data som nämns i arbetet är beskrivningar av fallstudiens produktionssystem, de artiklar som produceras i systemet och planeringsprocessen företaget i fallstudien använder vid partiformning och beläggning. I analysen undersöks hur väl olika teorier passar för planering, partiformning och beläggning av fallstudiens produktionssystem. Genom en allmän diskussion om hur de beskrivna teorierna påverkar ett produktionssystems förmåga att ta tillvara på begränsad kapacitet och hantera varierande efterfrågan av artiklar nås en ökad förståelse för hur en modell kan se ut. De slutsatser som dras i arbetet är att partiformning och beläggning som sker för att optimera flödet kan öka effektiviteten i resursutnyttjandet. Ett sätt att optimera flödet är att belägga den resurs som anses vara kritisk först, beläggningen av den kritiska resursen styr därefter beläggningen av övriga produktionssystemet. Fler slutsatser som dras i arbetet är att en modell för partiformning och beläggning av artiklar med varierande efterfrågan i ett produktionssystem där kapacitetsbrist råder bör vara dynamisk. För att skapa en dynamisk modell kan beläggning och partiformning ske parallellt, det vill säga att partistorleken för en artikel påverkar beläggningen av en resurs, vilket i sin tur bör påverka partistorleken för resterande artiklar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)