Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Sammanfattning: Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. Syftet med vår studie är att skapa oss en bild över hur fritidspedagoger definierar och identifierar samt fritidspedagogers tillvägagångssätt för att inkludera barn som lever i en ekonomisk utsatthet. I tidigare forskning har vi lyft barnfattigdom och dess konsekvenser, klasskillnader samt barns strategier för att införskaffa oss en djupare förståelse kring olika faktorer som påverkar barn i fattigdom. Vidare har vi bearbetat teoretiska utgångspunkter med hjälp av Bourdieu beskrivning av kapitalformer och Goffmans teorier kring skam och stigma. Det empiriska materialet utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken fritidspedagoger. Vi har valt att via statistik plocka ut de mest socio-ekonomisk utsatta områden i Göteborg för att få ett perspektiv över hur fritidspedagogerna arbetar med barnfattigdom i dessa regioner. Genom det empiriska materialet lyfter fritidspedagoger barn förutsättningar och tillgångar i form av kläder, materiella tillgångar, fritidsaktiviteter och hemresurser som definition samt indikation på barnens ekonomiska förhållanden. Undersökning visar att fler fritidspedagoger är uppmärksamma på faktorer kring barnfattigdom och har påbörjat ett arbete för att kunna stödja barnens behov genom att ta hjälp av organisationer som Majblomman samt Rädda Barnen. Fritidspedagogers strävan är att se alla barns behov genom ett inkluderande arbetssätt inkludera alla barn för att kunna känna samhörighet men även att få utvecklas som individer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)