EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGAR OCH DESS EFFEKT VID SPASTICITET I HAND EFTER STROKE.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Spasticitet är en vanligt förekommande påföljd efter stroke med ofta långvarig funktionsnedsättning. Symptomen är förändrad muskeltonus i musklerna som gör att de blir spända, stela och ömma, samt att de är svåra att kontrollera, vilket påverkar rörelsemönstret och det i sin tur påverkar aktivitetsförmågan. Arbetsterapeuter arbetar med personer som har spasticitet till följd av stroke och utför då olika typer av behandlingar för att försöka hjälpa patienter till en bättre aktivitetsförmåga. Det råder meningsskiljaktigheter kring hur spasticitet ska behandlas och kan därför göra det svårt för arbetsterapeuten att veta hur de bäst ska gå tillväga. Syfte Syftet är att genom en systematisk litteraturöversikt och ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv beskriva olika typer av behandlingar och dess effekt vid spastisk hand efter stroke.Metod Systematisk litteraturöversikt tillämpades där sökningen genomfördes i databaser inom medicin och omvårdnad. Kvalitetsgranskning enligt mall utformad genom McMaster universitet.Resultat Resultatet bestod av sju kvantitativa artiklar, publicerade mellan 2008 och 2018. Olika behandlingar kunde urskiljas i artiklarna, det som sågs var elektrisk stimulering, ortos, finmotoriks träning, träning som är anpassad efter personliga mål och kombination av behandlingar med arbetsterapi. Resultatet av behandlingarna i artiklarna ses ge genomgående signifikant positiva resultat, detta ses genom en ökad motorisk funktion och minskning av spasticitet. Slutsats Behandlingarna som sågs mot spasticitet i hand efter stroke bestod ofta av olika behandlingar i kombination av arbetsterapi. Arbetsterapin bestod till stora delar av övningar för finmotoriken i handen som riktade sig till att patienten skulle klara av aktiviteter i vardagen bättre. Samtliga behandlingar visade på en ökad motorisk funktion som underlättade utförandet av aktiviteter i vardagslivet men på grund av att artiklarna hade en låg eller medelhög vetenskaplig kvalitet bör resultatet tolkas med försiktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)