Konflikthantering i förskolan - Förskollärarnas förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Emelie Holmström; [2015]

Nyckelord: Konflikt; konflikthantering; kommunikation; lärand;

Sammanfattning: 1. AbstractKonflikter är någonting som alltid kommer att följa oss i livet. Vi har genom vår genomfördastudie inhämtat kunskap om hur viktigt arbetet med konflikthantering är. Redan i förskolan ärdet viktigt att man lägger grunden för barnen i att behärska de konflikter som uppstår. Arbetarman inte med detta i förskolan kan det få konsekvenser på lång sikt och bli en negativ effektför barnet i såväl samhället som i skolan. Detta är någonting som vi i vår studie tar upp ochdiskuterar djupare kring. Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur förskollärare sägeratt deras arbete med barnens konflikthantering går till, samt hur förskollärarna säger att derassätt att arbeta kan vara utvecklande för barnen. Utöver detta har vi också studerat omförskollärare använder sig utav några konflikthanteringsmodeller i arbetet med barnenskonflikter.För att samla information till studien har vi intervjuat sex verksamma förskollärare, som allaär utbildade förskollärare. Intervjuerna har skett inom tre olika pedagogiker, Reggio Emilia,Montessori och traditionell förskola. Detta i syfte att se vilka likheter respektive skillnader detfinns i förhållningssättet mellan de olika pedagogikerna, gällande konflikthantering. Dessaintervjuer har vi sedan transkriberat för att slutligen bli den centrala delen i studiens resultat.Vi har i studien valt att utgå ifrån den sociokulturella teorin, vilket vi gör kopplingar till isåväl analysdelen som i diskussionen.Resultatet av vår studie har visat att det inte finns några tydliga mönster kring hur man i deolika pedagogikerna ser och arbetar med barns konflikter och konflikthantering. I vårt resultathar vi värderingsfritt skrivit fram de svar vi fått vid intervjuerna. Dessa svar utvecklas sedan ivår diskussion. Där tar vi upp hur viktig en konflikthantering är för barnen samt vikten av hurpedagogen förhåller sig till arbetet. Vi går in på vilka olika roller pedagogen kan ha i barnskonflikter och vad som utgör för- och nackdelar i förhållningssätten. Utifrån deförhållningssätt som pedagogen har i arbetet med barns konflikthantering, diskuterar vi ocksåde läranden och utvecklingsmöjligheter som finns för barnen. Vi tar upp i vilka situationerbarnen ges möjlighet till ett utvecklat lärande samt i vilka situationer de blir hämmade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)