Digitaliseringen inom revisionsbranschen : En kvalitativ studie om hur AI kommer att påverka revisionsbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Nour Aldeen Khaled; Aiman El Imam; Sofia Amiri; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Digitalisering- och automatiserings program har utvecklats för allt fler jobb med anledning av effektiviteten den medför. Artificiell intelligens är ett av dessa fenomen som har utvecklats för att effektivisera det övergripande arbetet för en revisor. Med denna utvecklingshastighet som ännu pågår tillkommer få konsekvenser, dessa konsekvenser kan vara allt från att svårigheterna med att anpassa för den äldre generationen till tekniska svårigheter och interna problem som kan orsaka kvalitets- och säkerhetsrisker. Syftet med studien är att ge en djupare inblick i effekterna som fås av denna förändring där fokus ligger på kvalitet och säkerhet. Viktiga automatiserade verktyg inom revision som artificiell intelligens kommer lyftas fram för att ge ytterligare förbättrad förståelse av dess effekter. Genom att undersöka tidigare arbete och forskningsartiklar kan deras insikter implementeras om hur automatisering och artificiell intelligens har förändrat den övergripande effektiviteten för revisorn. I detta fall drog vi slutsatsen om att Rogers adaptionsteori vävdes samman med vår teori bäst. Dessutom har vi intervjuat tio revisorer från olika revisionsbyråer för att få deras synpunkter i denna studie. Utifrån resultatet som ficks av intervjuerna så formades analys utifrån den empiriska datan som sammanvävde den valda teorin och i analysen kom vi sedan fram till att kvaliteten inte har påverkats negativt. Genom tillämpning av AI har revisorn  kunnat fokusera på större kvalitetsbrister som kan komma att uppstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)