"Många konflikter är onödiga" : Förskolepersonalens förståelse och tolkning av konflikter mellan barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Konflikter mellan barn sker dagligen i förskolans verksamhet. Syftet med studien är att undersöka och förstå förskolepersonalens beskrivningar av konflikter och konflikthantering. I studien nyttjades en kvantitativ datainsamlingsmetod som inkluderade öppna och slutna frågor i en enkätundersökning som lades ut i två pedagogiska grupper på medieplattformen Facebook. 120 respondenter har deltagit i studien från alla län i Sverige. Respondenterna består av förskollärare och barnskötare. Studiens resultat har bearbetats med hjälp av en innehållsanalys och diagram har skapats för de slutna frågorna. Resultatet har kommit fram till att konflikthantering är komplext men det finns många bra strategier. Med hjälp av ett förebyggande arbete kan förskolepersonal lära ut rätt verktyg till barn för att hantera konflikter självständigt. Det framgår att förskolepersonalen har olika arbetssätt för att hantera konflikter mellan barn beroende på vilken situation som är aktuell. Två av dem innehöll lågaffektivt bemötande samt fysiska strategier. Slutsatsen är att flertalet av den förskolepersonal som har utbildning menar trots det att kunskaperna inte är tillräckliga för att hantera barns konflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)