Utvecklandet av en chatt-applikation: Stötta människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning att hitta vänner

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

Sammanfattning: Lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade säkerställer att människor med funktionsnedsättning får anpassat stöd för att kunna leva ett självständigt liv och känna sig delaktig i samhället. Trots detta är diskriminering av ens funktionsnedsättning vanligt och beror på att människor handlar utifrån fördomar där okunskap är den främsta anledningen. I uppdraget av Lunds kommun var syftet att identifiera behov hos människor med diagnosen autism och intellektuell funktions-nedsättning och utveckla en digital lösning. Metoden som användes var människocentrerad design i en iterativ process. Intervjuer utfördes på medlemmar och personal på den dagliga verksam-heten UnIkT, men även på verksamheten F30 och Autism-och Asperger-förbundet. Resultatet indikerade ett behov att hitta vänner med samma intressen. En chatt-applikation ”Snackis” utvecklades med utgångspunkten att para ihop människor utifrån deras hobbys och på så vis underlätta mötet. Chatt-applikationen ”Snackis” byggde på att ge möjligheten för en kontakt och stötta kommunikationen, men låta resten ske på användarens villkor. Stöttning sker i form av att användaren vet motpartens intressen, men även att det är möjligt att kommunicera på olika sätt. Dessutom utvecklades en extra funktion ”icebreakers” som bestod av enkla frågor att skicka i chatten. En insikt från användartesten var att målgruppen inte behöver omfatt-ande gränssnittsanpassningar. I detta fall handlar det snarare om att skapa sammanhang, motivation, och flera kommunikationssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)