Funktionsorienterad kontra flödesorienterad produktionslayout : -­Produktionskapacitetseffekter vid layoutförändring vid fabrikstillverkning av bostäder

Detta är en Master-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Dagens industriföretag strävar ständigt efter en ökad effektivitet samtidigt som de vill hållanere kostnaderna för att öka sin konkurrenskraft (Sörqvist, 2013). För att minska kostnaderoch förbättra produktionssystem är det därför viktigt att ha en väl planeradproduktionslayout (Chittratanawat och Noble, 1999). Två olika produktionslayouter ärfunktionsorienterad produktionslayout och flödesorienterad produktionslayout. För att mätaoch analysera en process i en produktionslayout kan genomloppstid användas (Lin, 2008).De variabler som utgör genomloppstid i denna studie är ställtid, bearbetningstid, PIA-lageroch transporttid. Syftet med denna studie är att analysera hur egenskaper för enproduktionsprocess påverkar vilken produktionslayout som är att föredra. Ett specifikt syfteär att analysera hur genomloppstid påverkas vid förändring av produktionslayout. I denna studie har en fallstudie genomförts för att studera en befintlig produktionslayout somkan ställas mot en annan tänkbar produktionslayout genom simulering för att analyseraeffekten av layoutförändringen. BoKlok valdes som fallföretag eftersom de uppfyllde dennastudies två kriterier; ha en viss grad av flödesorienterad produktionslayout och funktionsorienterad produktionslayout samt minst en identifierad flaskhals i produktionen.För att simulera resultatet av layoutförändringen användes Monte Carlo-simulering eftersom det är ett användbart verktyg för simulering av komplexa system. Resultatet av mätningarna i nulägesanalysen visar att PIA-lager står för 99,14 % av dentotala genomloppstiden för den utvalda processen och att layoutförändringen resulterar i attden totala genomloppstiden minskar med 99,51 %. Om man bortser från PIA-lager minskargenomloppstiden för den utvalda processen med 45,25 %. En annan positiv effekt somdenna studie visar är att 380 fler ytterväggar kan tillverkas per år, givet att tillverkningensker i ett konstant flöde. Detta innebär en procentuell ökning med 82,61 % avproduktionseffekten. Denna studie visar att layoutförändringen har negativ inverkan påbearbetande maskiners utnyttjandegrad. Studien visar att utnyttjandegraden för den maskinsom bearbetar gipsskivor minskar med 96,54 %. En begränsning är att denna studie enbart har studerat en delprocess i produktionen.Layoutförändringen kan ge effekter på andra delar i produktionen som inte har studerats idenna studie. Det är möjligt att det uppstår ledtider i andra delprocesser i produktionen sominte syns genom att analysera den utvalda processen i produktionen. Slutsatsen som kan dras efter att resultatet analyserats är att genomloppstiden för denutvalda delprocessen minskade vid en ökning av flödesorienterad produktionslayouteftersom samtliga fyra variabler som utgör genomloppstid i denna studie minskade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)