Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. Syftet med vår studie var att undersöka vilka konsekvenser kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa i barndomen upplever i det vuxna livet. Symbolisk interaktionism används som teoretisk utgångspunkt och det empiriska materialet analyseras med hjälp av tematisk analys. Studien är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på tre självbiografier och två biografier. Resultatet visar att kvinnorna upplever stora sociala och känslomässiga konsekvenser som påverkar dem i det vardagliga livet. Konsekvenser som samtliga kvinnor i studien upplever är skam, psykisk ohälsa, självdestruktivitet, bekräftelsebehov samt hat. Resultatet visar vidare att dessa konsekvenser leder till beteenden som är livsavgörande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)