Upplevelsen av komplementär behandling hos patienter med cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Cancer är en sjukdom som drabbar många. Den medicinska behandlingen är ofta invasiv och både sjukdomen och behandling kan lämna djupa spår. Fler och fler komplementära behandlingar blir tillgängliga och en öppenhet från sjukvård och patienter gentemot dessa behandlingar blir tydligare. Studier visar att sjuksköterskor upplever att komplementära behandlingar är användbara i sitt arbete med patienterna, speciellt taktil massage. Det finns dock lite forskning om patienters upplevelse av komplementära behandlingar, ett perspektiv som är viktigt för sjuksköterskan att få ta del av. Syftet är att belysa upplevelsen av komplementära behandlingsmetoder hos patienter med cancer. Uppsatsen är en litteraturstudie där artiklar med kvalitativ ansats har studerats. Fynden har granskats enligt CASP och analyserats med Evans modell för litteraturanalys.Tre huvudteman med tillhörande subteman har framträtt. En ny upplevelse av sin kropp, En möjlighet att skifta fokus och Från opersonlig sjukvård till holistisk omvårdnad. Resultatet visar att upplevelsen av komplementära behandlingar är mycket positiv. Patienterna känner sig väl omhändertagna och upplevde många fördelar, både psykiskt och fysiskt. Jämfört med konventionell sjukvård upplevde patienterna en mer holistisk vård inom de komplementära behandlingsmetoderna. I diskussionen lyfts vikten av delaktighet i vården, hur cancer kan förändra kroppsuppfattning vilket medför lidande och vikten av att bli hörd som patient. Omtanke gör skillnad och de komplementära behandlingarna är ett bra exempel på hur ett lidande kan lindras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)